Gabinet Kosmetyczny Dominiki Pawłowskiej

Przegląd

Poniżej znajdują się warunki umowy zawartej między Użytkownikiem a Studiem Urody „Natura”. Uzyskując dostęp do niniejszego serwisu WWW i z niego korzystając, Użytkownik potwierdza, że zna, rozumie i akceptuje zobowiązania określone w tych warunkach oraz zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących praw i przepisów, w tym praw i przepisów eksportowych i reeksportowych. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki, nie może korzystać z niniejszego serwisu WWW.

Studio Urody „Natura” ma prawo zmienić w dowolnym czasie, bez powiadamiania Użytkownika, niniejsze Warunki używania oraz wszelkie inne informacje zawarte w niniejszym serwisie WWW. Ponadto Studio Urody „Natura” może w dowolnym czasie i bez powiadomienia wprowadzać zmiany lub udoskonalenia w opisanych tutaj produktach, usługach lub programach.

Postanowienia ogólne

W treści niniejszego serwisu WWW zawarte zostały postanowienia dotyczące praw własności i praw autorskich, których należy przestrzegać. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce „Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych”.

Studio Urody „Natura” przyznaje Użytkownikowi niewyłączne, nieprzenoszalne, ograniczone prawo do wyświetlania stron WWW w tym serwisie i uzyskiwania do nich dostępu w charakterze klienta lub potencjalnego klienta Studia Urody „Natura”, pod warunkiem że Użytkownik będzie przestrzegać niniejszych Warunków używania, a wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne postanowienia dotyczące praw własności pozostaną nienaruszone. Użytkownik może używać przeszukiwacza do przeszukiwania niniejszego serwisu WWW wyłącznie zgodnie z protokołem pliku robots.txt tego serwisu. Studio Urody „Natura” może jednak zablokować wszelkie przeszukiwacze wedle własnego uznania. Niniejsza umowa upoważnia do użytku o charakterze niekomercyjnym (Użytkownikowi nie wolno np. sprzedawać zawartości, do której uzyskuje dostęp w niniejszym serwisie WWW lub za jego pośrednictwem). Każdy inny charakter używania niniejszego serwisu jest zabroniony.

Z zastrzeżeniem ograniczonego uprawnienia, o którym mowa w poprzednim akapicie, Studio Urody „Natura” nie udziela Użytkownikowi żadnych wyraźnych ani domniemanych uprawnień ani licencji związanych z patentami, znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi prawami majątkowymi i prawami własności intelektualnej. Użytkownik nie jest uprawniony do tworzenia lustrzanej kopii zawartości niniejszego serwisu w innym serwisie WWW ani na innych nośnikach. Wszelkie oprogramowanie oraz inne materiały, które zostały udostępnione w niniejszym serwisie do pobrania, otwierania lub innego użytkowania i którym towarzyszą osobne warunki licencji, będą podlegać takim odrębnym warunkom i notom. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika takich warunków lub jakichkolwiek warunków zawartych w niniejszym serwisie spowoduje automatycznie cofnięcie wszelkich przyznanych Użytkownikowi uprawnień bez wcześniejszego powiadomienia. W takiej sytuacji Użytkownik będzie zobowiązany do natychmiastowego zniszczenia wszelkich kopii pobranych materiałów znajdujących się w jego posiadaniu lub pod jego nadzorem bądź kontrolą.

Zastrzeżenie

Niniejszy serwis WWW może okresowo zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Studio Urody „Natura” nie gwarantuje dokładności zamieszczonych w nim informacji. Dlatego też Użytkownik powinien upewnić się, że korzysta z najbardziej aktualnych stron niniejszego serwisu WWW, a także potwierdzić dokładność i kompletność wszelkich informacji przed ich wykorzystaniem do podjęcia jakichkolwiek decyzji w sprawie usług, produktów lub innych kwestii opisanych w niniejszym serwisie WWW.

Jeśli właściwy sąd orzeknie, że dowolne z postanowień niniejszych Warunków używania jest nieskuteczne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Warunków używania, pod warunkiem że nieskuteczność ta nie ma istotnego wpływu na prawa Stron określone w niniejszych Warunkach używania.

Informacje poufne

Studio Urody „Natura” nie zamierza otrzymywać od Użytkowników informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych za pośrednictwem tego serwisu WWW. Wszelkie informacje i materiały przesłane do Studia Urody „Natura” będą traktowane jako niepoufne. Wysyłając do Studia Urody „Natura” jakiekolwiek informacje lub materiały, Użytkownik udziela Studio Urody „Natura” nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na kopiowanie, powielanie, wydawanie, przesyłanie, publikowanie, transmitowanie, dystrybucję, publiczne wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych i swobodne korzystanie z tych materiałów lub informacji w dowolny inny sposób. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na swobodne korzystanie przez Studio Urody „Natura” z wszelkich pomysłów, koncepcji, wiedzy know-how lub technik przesłanych Studiu Urody „Natura” przez Użytkownika w dowolnym celu. Jednakże Studio Urody „Natura” nie będzie ujawniać imienia i nazwiska Użytkownika ani podawać do publicznej wiadomości faktu, że Użytkownik przekazał Studiu Urody „Natura” materiały lub inne informacje, chyba że (a) Studio Urody „Natura” uzyska zgodę Użytkownika na używanie jego imienia i nazwiska; (b) Studio Urody „Natura” uprzednio poinformuje Użytkownika, że materiały lub inne informacje przekazywane w określonej części niniejszego serwisu zostaną opublikowane lub w inny sposób wykorzystane z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika lub (c) Studio Urody „Natura” ma zgodnie z prawem obowiązek podania tych informacji. Dane osobowe przekazywane Studiu Urody „Natura” przez Użytkownika w celu otrzymania produktów lub usług będą przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez Studio Urody „Natura”. Więcej informacji na temat obowiązywania tychże zasad można znaleźć w zakładce „Ochrona prywatności”.

Globalna dostępność

Informacje publikowane przez Studio Urody „Natura” w Internecie mogą zawierać odniesienia lub odwołania do produktów, programów i usług Studia Urody „Natura”, które nie zostały wprowadzone lub nie są dostępne w kraju Użytkownika. Odniesienia takie nie oznaczają, że Studio Urody „Natura” zamierza wprowadzić lub udostępnić te produkty, programy lub usługi w danym kraju.

Relacje handlowe

Niniejszy serwis WWW może zawierać odsyłacze lub odniesienia do serwisów WWW i zasobów nienależących do Studia Urody „Natura”. Studio Urody „Natura” nie dokonuje żadnych ustaleń, nie udziela gwarancji, nie podejmuje jakichkolwiek innych zobowiązań i nie przedstawia żadnych rekomendacji dotyczących serwisów WWW lub zasobów należących do osób trzecich, które mogą być przywoływane w jakimkolwiek serwisie Studia Urody „Natura” lub z niego dostępne bądź zawierać do niego odsyłacze. Ponadto Studio Urody „Natura” nie jest stroną w jakichkolwiek transakcjach ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne transakcje, które Użytkownik mógł zawrzeć z osobami trzecimi, nawet jeśli informacje o takich osobach trzecich (lub odsyłacz do ich serwisów WWW) uzyskał za pośrednictwem serwisu Studia Urody „Natura”. Przechodząc do serwisu WWW osoby trzeciej (nawet zawierającego logo Studio Urody „Natura”), należy pamiętać, że serwis taki (i jego zawartość) jest niezależny od Studia Urody „Natura” i nie jest przez Studio Urody „Natura” kontrolowany. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie środków ostrożności celem odpowiedniego zabezpieczenia własnych informacji przed zagrożeniami typu wirusy, robaki, konie trojańskie i inne potencjalnie destrukcyjne elementy.

Odsyłacze do niniejszego serwisu

Studio Urody „Natura” wyraża zgodę tylko na odsyłacze prowadzące do niniejszego serwisu WWW, w przypadku których odsyłacz i aktywowane przez niego strony: (a) nie tworzą ramek wokół jakiejkolwiek strony niniejszego serwisu WWW ani nie używają innych technik zmieniających w dowolny sposób prezentację graficzną lub wygląd zawartości niniejszego serwisu; (b) nie wprowadzają w błąd w kwestii relacji Użytkownika z Studia Urody „Natura”; (c) nie sugerują, że Studio Urody „Natura” akceptuje lub promuje Użytkownika, jego serwis WWW czy oferowane przez niego produkty lub usługi; (d) nie przedstawiają niezgodnego z prawdą lub wprowadzającego w błąd obrazu Studia Urody „Natura” ani też w żaden inny sposób nie naruszają reputacji (goodwill) związanej z nazwą lub znakami towarowymi Studia Urody „Natura”. Ponadto zezwolenie na umieszczanie odsyłaczy do niniejszego serwisu jest udzielane z zastrzeżeniem, że Studio Urody „Natura” może w dowolnym czasie według własnego uznania odwołać zezwolenie na umieszczanie tych odsyłaczy, na co Użytkownik wyraża zgodę. W przypadku takiego odwołania zezwolenia Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszelkie odsyłacze do niniejszego serwisu WWW i zaprzestać używania znaków towarowych Studia Urody „Natura”.

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NINIEJSZEGO SERWISU NA WŁASNE RYZYKO. WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, PRODUKTY, OPROGRAMOWANIE, PROGRAMY I USŁUGI SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ („AS IS”), BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM TAKŻE RĘKOJMI. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO Studio Urody „Natura” NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI), WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH CZY INNEGO RODZAJU, NIE DOKONUJE JAKICHKOLWIEK USTALEŃ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW MAJĄTKOWYCH I PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. STUDIO URODY „NATURA” NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI), ŻE NINIEJSZY SERWIS WWW BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY I BEZBŁĘDNY.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, PRODUKTY, OPROGRAMOWANIE, PROGRAMY LUB USŁUGI Z NINIEJSZEGO SERWISU WWW POBIERA LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO; UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE STRATY, KTÓRE W ZWIĄZKU Z TYM MOGĄ POWSTAĆ, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH LUB USZKODZENIE WŁASNEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA GWARANCJI, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

STUDIO URODY „NATURA” W ŻADNYM PRZYPADKU – W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA – NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC OSÓB TRZECICH Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH I NADZWYCZAJNYCH ANI SZKÓD NASTĘPCZYCH JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM SERWISEM WWW LUB KORZYSTANIEM Z NIEGO, A TAKŻE W ZWIĄZKU Z DOWOLNYMI SERWISAMI LUB ZASOBAMI, DO KTÓRYCH NINIEJSZY SERWIS ZAWIERA ODSYŁACZE, KTÓRE SĄ PRZYWOŁYWANE W NINIEJSZYM SERWISIE LUB KTÓRE SĄ DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEGO SERWISU; ANI TEŻ Z TYTUŁU UŻYWANIA, POBIERANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, ZAKŁÓCEŃ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATY OSZCZĘDNOŚCI ALBO UTRATY PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH, NAWET JEŚLI STUDIO URODY „NATURA” ZOSTANIE WYRAŹNIE POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE I ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZY WSZELKICH PODSTAW ROSZCZENIOWYCH, CZY TO Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ, CZY GWARANCYJNEJ, CZY TEŻ OPARTEJ NA INNYCH UWARUNKOWANIACH PRAWNYCH.

— Studio Urody „Natura”

Data: 15 marca 2016 r.